Amek yezdeɣ ddnub amdan?Tira iqedsen qqarent-d belli di tazwara yella yettidir wemdan di talit aked Ṛebbi.  Mebla ddnub mebla tugdi. Akken yella yettwaxleq-d, s leɛqel-is s tmusni-s, iteddu s tezdeg. Tella-d lemɛahda ger Ṛebbi d wemdan i tudert di lemqadra d leḥmala.

Deg umdan tella ṣṣifa n Yillu. Yefka-yas tamusni d leɛqel. Yefka-yas a d yidir di tezdeg. Yal taswiɛt yettidir aked Ṛebbi, di leɛnaya-ines. Ayen akk i s d-izzin yella-yas i netta d lbaraka d tiẓeṭ. Ayen akk yuḥyaǧ i tudert-is a t-yaf zdat-s yewjed. Ɣur-s daɣen tazmert iwakken ad yextir amek ara yelḥu. Ma ad yaɣ awal i Ṛebbi neɣ ad ixalef lumuṛ-is. Yesɛa tilelli deg ayen ara yeqsed.

Afran n wemdan!

D acu kan s kra n wayen ara yeqsed, yeḥsa yakan d acu ara d-iɣellet seg-s. Imi ibeggen-as-d Yillu si tazwara amek llan lumuṛ, amek teddun. Ma yuɣ awal, d acu ara d-yennal. Ma yeffeɣ abrid, atan daɣen iban d acu i t-yettraǧun. Zdat-s tudert d lmut. A nɣer ayagi di «Laṣel n ddunit» deg ixf wis sin.

S yiman-nsen i ṭṭfen abrid i yuɣen di talsa-nsen, Adem aked Ḥewwa. S lebɣi-nsen i qeblen ur ttaɣen ara awal i Ṛebbi. Ur ḍuɛen ara ayen akken ɣef i ten-yenha. Tteklen ɣef ixemmimen-nsen d ṛṛay-nsen, smeḥsen i tikta n ccitan i ten-iɣurren. Ayagi a t-nɣer deg ixf wis tlata di « Laṣel n ddunit ». Ddnub ikcem-iten di teswiɛt-nni makken ur uɣen ara awal i Ṛebbi. Ikcem-iten zzuɣ di lebɣi-nsen makken smeḥsen i tikta n cciṭan. Telli tewwurt i tuccḍa.

Dinna kan ḥussen s tugdi i ten-ikecmen. Ḥessen daɣen teffeɣ-iten lehna. Kukran s wayen akk i sen-d-izzin. Uɣalen ur ɛqilen ara ṭmana yellan ger–asen d wayen akk i sen-d-izzin. Am akken yennexṛab akk leqder-nni, ger-asen d Ṛebbi, ula ger-asen d txelqit meṛṛa. Ḥulfan belli d iɛeryanen i yellan. Dɣa ẓḍan-d llebsa s iferrawen n tmeɣrust iwakken ad ṣṣren iman-nsen. S ifassen-nsen tura ara nadin, ara xedmen iwakken a d-ḥeṛṛen tawaṣra-nsen. Yili llan yakan di twaṣra uqbel tuccḍa-nsen.

Si Adem ɣer Lmasiḥ, si lmut ɣer tudert!

Ḥussen s nndama deg ulawen-nsen. Ḥussen belli beɛden ɣef Ṛebbi. Yerna ttwaqecɛen-d si lejnan-nni i deg llan yakan. Ḥussen daɣen amek i ten-yezdeɣ tura ddnub di tfekka-nsen, di teṛwiḥt-nsen. Ula d tamuɣli-nsen tebeddel. Ama ger-asen ama ɣer txelqit meṛṛa. Ddnub yessexreb tamuɣli-nsen. Yessexreb assaɣ-nni yellan ger-asen aked Ṛebbi, ger-asen aked d txelqit. Ula ger yemdanen tura yexreb wassaɣ. Si tuccḍa n Adem ar ass-a, imdanen meṛṛa d imednuben. D lmut i yurǧan talsa meṛṛa. D ttbut n ddnub i d-ikecmen ɣer tudert n yal yiwen. Mačči kan d ddnub n Adem i ɣef d-nettmeslay. D win n ddunit meṛṛa. (At Ṛuman 3:10-12). D acu kan Ṛebbi i hegga-d “Adem wis sin”, winna ara yekksen ddnub (At Ṛuman 5). S liman di Lmasiḥ i yezmer umdan ad imneɛ si tezmert n ddnub d lmut (Yuḥenna 3:16).