heidelbergAselmed-agi yura deg seggas n 1563, yettwassen atas deg umezruy. A asefhem n Liman amasiḥi, i d-nerra ɣer teqbaylit.

 1. Tazwert
 2. Aḥṛic amenzu : Angaz n w umdan (la misère de l'homme)
 3. Aḥṛic wis sin : Leslak n w umdan (la délivrance de l'homme)
 4. S Ṛebbi d Ababat
 5. S Ṛebbi d Mmi-s
 6. S Ṛebbi d Ṛṛuḥ iqedsen

Tazwert

Asteqsi 1 : D accu i d ṭmana-k (m) (assurance) neɣ d ademem-ik (im) (consolation) di ddunit (tudert) neɣ di laxṛet (lmut) ?

Imi s Ṛṛuh d lǧetta di tudert neɣ di lmut , mačči n yiman-iw, lameɛna n Sidna Ɛisa lmasih amsllek-iw amefdi-inu, s idammen-is aɛzizen ig xleṣ s lweqam (s u gerrez) (parfaitement) ɣef dnubat-iw, isellek-iyi-d si tezmert n cciṭan, dima ittɛassa fell-i , anzeḍ ur iɣelli ara seg uqerruy-iw mebla lebɣi n Bab ignewan, ɣas ma kulec iteddu ɣer leslak-iw. Daymi akka i y-iḍmen s Ṛṛuh is Iqdsen tudert n lebda, ifaka-y-ed lebɣi d uwjed iwakken ad ɛiceɣ i netta yerna a t-ḥemleɣ s lekmal n wul-iw.

 • At Ṛuman 14.7-8
 • 1 At Kurintus 6.19
 • 1 At Kurintus 3.23
 • 1 Buṭrus 1.18-19
 • 1 Yuḥenna 1.7
 • 1 Yuḥenna 2.2
 • 1 Yuḥenna 3.8
 • Yuḥenna 6.39
 • Matta 10.29-31
 • Luqa 21.18
 • At Ṛuman 8.28
 • 2 At Kurinṭus 1.20-22
 • At Ifasus 1.13-14
 • At Ṛuman 8.16
 • At Ṛuman 8.14

Asteqsi 2 : Acḥal ifecka (choses) iglaq ad tezṛṛeḍ iwaken ad tidireḍ ad ttemteḍ di lfaṛḥ, s tadememt agi ?

Tlata ifecka:

Di tazwara, acḥal meqqṛ-it ddnub-at-iw d ungaz-iw (angaz) (ma misère). Tiss snet amek i d ttwaslek-aɣ si ddnub-at-iw d ungaz-iw. Tiss telata d acu b akaz i y ittalas Sidi Ṛebbi immi i yi d islek

 • Luqa 24.46-48
 • 1 At Kurintus 6.11
 • Tit 3.3-7
 • Yuḥenna 9.41
 • Yuḥenna 15.22
 • Yuḥenna 17.3
 • At Ifasus 5.8-11
 • 1 Buṭrus 2.9-10
 • At Ṛuman 6.12-13

Aḥṛic amenzu : Angaz n w umdan (la misère de l'homme)

Asteqsi 3 : Amek i t snneḍ angaz-ik (im)?

S ccariɛa n Sidi Ṛebbi

 • At Ṛuman 3.20

Asteqsi 4 : D accu i d tccṛeḍ fella- nneɣ Ccariɛa n Sidi Ṛebbi?

Sidna Yassuɛ Lmasiḥ i slmed-aɣ di tazwara di Lexbaṛ n lxiṛ s ɣuṛ Matta 22: Ad tḥemleḍ Illu Sidi Ṛebbi inek seg wul-ik, s teṛwiḥt-ik, s wayen yellan di tezmert-ik. D wagi i d lameṛ yellan d amezwaru yerna d ameqqran akk di ccariɛa. Atan wayeḍ yesɛan azal annect umezwaru-agi : Ad tḥemleḍ lɣiṛ-ik am yiman-ik. D sin lumuṛat-agi i d lsas n ccariɛa akk-d lenbiya.

 • Matta 22.37-40
 • Luqa 10.27

Asteqsi 5 : Ma nezmmeṛ anaɣ awal s lwqama i w agi meṛra?

Xaṭi (alla), axaṭer ṭṭbiɛa (agama)n w umdan ur tezmir ara ad tḍuɛ ccariɛa n Sidi Ṛebbi.

 • At Ṛuman 3.10-12
 • At Ṛuman 3.23
 • 1 Yuḥenna 1.7-8
 • At Ṛuman 8.7
 • At Ifasus 2.3

Asteqsi 6 : Ma dɣa Sidi Ṛebbi i xleq-ed (I smentel-d) amdan-ines dirit ur isswi-rra ?

Xaṭi(alla) , d anemgal Sidi Ṛebbi i xleq-d amdan yelḥa d aneblal am ṣṣifa-ines (tugna-ines) (son image) , lmaɛna-s daxel tuɣdimt iṣḥan iqdesn, i waken add isɛu tamusni n Ṛebbi-ines i t ixleq-n (it I smentle-n) ar iḥmel s lekmala n b ul-is wa ad iɛic akud-es i lebda iwaken a tiḥmed ad tibaṛek .

 • Laṣel n ddunit 1.31
 • Laṣel n ddunit 1.26-27
 • 2 At Kuritus 3.18
 • At Kulus 3.9-10
 • At Ifasus 4.23-24

Asteqsi 7 : Ansa i d ikka t agama tameggafsutt (la nature corrompue) b umdan?

Di ɛeṣṣu di ɣellu n immawlan-nneɣ imezwurra, Adem d Ḥwa, di lǧnnet, tagama-nneɣ ad tamdnubet , n llul-ed di dnnub.

 • Laṣṣel n ddunit 3
 • At Ṛuman 5.12
 • At Ṛuman 5.18-19
 • Ahellil 51.7

Asteqsi 8 : Ma stidett nekkeni s y imdanen d imerka (d imegufsu-yen) i nella aṛemi ur nezmir-ara anexdem acema b ayen yelhan?

Ur nezmir-ara anexdem ciṭuḥ n wayen yelhan lamaɛna d aṭṭas n dnub, ilaq-aɣ aɣi-slhu (aɣi-jeddel) (régénérés), ihi ilaq-aɣ aɣi-slhu (aɣi-jeddel), ad nellal di Ṛṛuḥ Iqedsen n Ṛebbi.

 • Yuḥenna 3.6
 • Laṣen n ddunit 6.5
 • Yuba 14.4
 • Yuba 15.16
 • Icaɛya 53.6
 • Yuḥenna 3.5

Asteqsi 9 : Ma stidett Sidi Ṛebbi ur yelli-ara d ahqi ɣer w amdan, immi s yecṛeḍ di ccariɛa ayen ur yezmir-ara ad yexdem?

Alla, maca Ṛebbi i xelq-ed amdan i w aken ad y izmir ad yexdem ayen i sd inna, lamɛna amdan, iɣuṛ-it ciṭan, y ttwaḥṛṛem-as w ayen i zdifeka Sidi Ṛebi immi it iɛuṣa s lebɣi-s.

 • At Ifasus 4.24
 • At Ṛuman 5.12

Asteqsi 10 : Sidi Ṛebbi ibɣa ad yeǧǧ amdan i ttuɛqeb deg ɛuṣṣu (désobéissance) di ɣellu?

Sidi Ṛebbi i reffu yef leǧel n ddnub-at, iqdimen neɣ igdiden, ibɣa add tniɛaqeb, ilmendad n lḥikma-nes aḥqi, amma tura (imira) neɣ i lebda, amaken i dinna: ad itwanɛel Kra n win yettabaɛen ccariɛa, ur nxeddem ara ayen ak yuran dey-s.

 • At Ṛuman 5.12
 • Iɛebṛaniyen 9.27
 • De 27.26
 • Laṣel n ddunit 3.10

Asteqsi 11 : Sidi Ṛebbi ur yelli-ara ihi d win i ttreḥim-en ?

Sidi Ṛebbi d win i ttreḥim-en lamaɛna d aḥqqi i gella. Iwaka s taɣdemt-is ibid lḥal aken kra n ddnub i g ttwaxdem-en ad i ttuwaɛqeb, s lɛiqab amqran lɛiqab ilebda ama di ṛṛuḥ neɣ di lǧessa.

 • Tuffɣa 34.6
 • Tuffɣa 20.5
 • Ahellil 5.5
 • 2 At Kurintus 6.14-17

Aḥṛic wis sin : Leslak n w umdan (la délivrance de l'homme)

Asteqssi 12: Amek n stahel, ɣef cṛṛeɛ n Sidi Ṛebbi lɛuquba n tura ak ttin n lebda, amek i nezmer an sebɛed ayagi i w aken an kcem di ṛeḥma-ness?

Sidi Ṛebbi yebɣa taḥqqit-is add tilli t s leqnaɛa ,daymi i g illaq add ttuxelleṣ s yiman-nneɣ neɣ s wayeḍ

 • Tuffɣa 20.5
 • Tuffɣa 23.7
 • At Ṛuman 8.3-4

Asteqssi 13 : Deɣa nezmer an xelleṣ s yiman-nneɣ?

Alla; yal as n rennu di ṭlaba-nneɣ.

 • Yub 9.1-3
 • Yub 15.15-16
 • Matta 6.12

Asteqsi 14 : Ma yella yiwen di texlqit ig zemren add ixleṣ g amekan-nneɣ ?

Ulla d yiwen. Maca Sid Ṛebbi uribɣara add ɛaqeb ulla d yiwen di texlqit-is di ddnub b amdan, ulla d yiwen di texlqit-is ur y izemiṛ add iɛbbi taɛkemt d ṛṛefu tameɣlalt n Sidi Ṛebbi ṛef ddnub, ur y izemiṛ add islek wiyaḍ.

 • Iɛebṛaniyen 2.14
 • Ahellil 130.3

Asteqsi 15 : Anwa abdmmas (amḥudi) (Médiateur) neɣ amslek ig illaq an nnadi ?

Win yellan d argaz aḥeqqi, illaq add yilli d aḥeqqi , illaq add yilli y isɛa tazmert ɣaf txelqit meṛṛa illaq add yilli d Ṛebbi.

 • 1 At Kurintus 15.21
 • Jer 33.16
 • Icaɛya 53.9
 • 2 At Kurintus 5.21
 • Iɛebṛaniyen 7.16
 • Icaɛya 7.14
 • At Ṛuman 9.5
 • Jér 23.5

Asteqsi 16 : Acuɣar ig illaq add yilli d argaz aḥeqqi?

Axaṭṭaṛ taɣdemt (la justice) n Sidi Ṛebbi t ccṛeḍ-ed belli tagama b umdan i ddenb-en ad txeleṣ i ddnub-is, lamaɛna amdan ig illan d am-ddnub ur y izmir ara add ixleṣ i wiyaḍ.

 • At Ṛuman 5.12-15
 • 1 Bulus 3.18
 • Icaɛya 53.10

Asteqsi 17 : Acuɣer ig illaq add yilli daɣen, d Ṛebi i ṣṣeḥan?

iwaken di talsa-ines ad yizmiṛ s tezmeṛt n tillulit-i-nes, ad irfed, ad yawi taẓayet n ṛṛefu n Ṛebbi di Talsa-ines, aɣed yeṛbeḥ , aɣed yeṛ taɣdemt ad tamddurt.

 • Icaɛya 53.8
 • Lecɣal 2.24
 • 1 Buṭṛus 3.18
 • Yuḥenna 3.16
 • Lecɣal 20.28
 • Yuḥenna 1.4

Asteqsi 18 : Lamaɛna anwat u abdamas-agi i g illan d Ṛebbi iṣṣeḥan ak d argaz i g illan d aḥeqqi (d aɣdem) ?

D Sid-nneɣ Ɛisa lmasiḥ i ɣ d ittunefk-en i leslak-nneɣ ak ttaɣdemt-nneɣ taneblalt

 • Matta 1.23
 • 1 Timuti 3.16
 • Luqa 2.11
 • 1 Kurintus 1.30

 

Asteqsi 19 : Amek i tsneḍ anecta meṛṛa?

S Linǧil iqdesen, anda Sidi Ṛebbi s timadis i d leɣet (id ibegen) di lǧnnet ileɣ s yimmi n lenbiya d lejdud , s isfllawen d caṛṛiɛa , ar taggara kulec itt wakmel s Mmi-s aɛzizen.

 • Laṣel n ddunit 3.15
 • Laṣel n ddunit 22.18
 • Laṣel n ddunit 49:10
 • At Ṛuman 1.2
 • Iɛebṛaniyen 1.1
 • Lecyal 3:22-24
 • Lecyal 10.43
 • Yuḥenna 5.46
 • Iɛebraniyen 10.7
 • At Ṛuman 10.4
 • At Galasya 4.4

Asteqsi 20 : Imdanen meṛṛa ḍaɛn di Adem, ma ad ttuselken meṛṛa di Lmasiḥ ?

Alla, ḥala wid yeddan yid-es s teflest i ṣṣeḥan , (y iṭef-en di Lmasiḥ) (wid i zdi) (incorporés).

 • Yuḥenna 1.12
 • Icaɛya 53.11
 • Ahellil 2.12
 • At Ṛuman 11.20
 • Iɛebṛaniyen 4.2
 • Iɛebṛaniyen 10.39

Asteqsi 21 : D accu i ttaflest i ṣṣeḥan ?

Mači kan s tmusni ar amen-ɣ akk ayen i d inna Sidi Ṛebbi deg awal-is, lamaɛna s taflest s Ṛṛuḥ iqedsen, yellan deg-yi , s Linǧil, miči kan i wiyaḍ lamaɛna i nek daɣen i y umi Sidi Ṛebbi yeɛfa-yi d nubat-iw yefka-yi-d teɣdemt d leslak i lebda , s ṛṛeḥma-y-nes s Ɛisa Lmasiḥ.

 • Yaɛqub 1.18
 • At Ṛuman 4.16
 • At Ṛuman 5.1
 • 2 Kuṛintus 4.13
 • At Ifasus 2.8
 • Matta 16.17
 • At Filibus 1.19
 • At Ṛuman 1.16
 • At Ṛuman 10.17
 • Iɛebṛaniyen 11.7-10
 • At Ifasus 2.7-9
 • At Ṛuman 3.24
 • At Galasya 2.16

Asteqsi 22 : D accu ig illaq ad y amen u masiḥi ?

Ayen akk i ɣ iwɛed w awal n tudert, akk d imagraden taflest tamasiḥit tameɣdant.

 • Yuḥenna 20.31
 • Matta 28.20

Asteqsi 23 : D accu i d lmaɛna-s b ayagi ?

Umneɣ s Ṛebbi Ababat, anezmer, win i d ixelq-en lqaɛa d ignwen. D Ɛisa Lmasiḥ Mmi-s awhid Sid-nneɣ, win i d illul-en s Ṛṛuḥ iqedsen deg ɛbbuḍ t ɛzrit Maryem, i negriref di Buntos Bilatus, i ttuṣemaṛ, i mut , y ttwamḍel, y ṣub ɣer ǧahnama, yuɣal-ed ɣer tudert ass wis telata(yehya-ed ger lmeytin), yulli ɣer ignni, y iqim ɣef yffus u Babat Anezmzr, ad yuɣal yiwen was i w aken ad i ccaṛeɛ wid y idren d wid y imuten. Umneɣ s Ṛṛuḥ Iqedsen, Umneɣ s tmezgida tameɣdant, d uneǧmuɛ imqedsen, Umneɣ s ɛeffu n dnub-at, s lqiyama n lǧssa, Umneɣ s tudert n dimma.

 

Asteqsi 24 : Amek ar anbeḍu d iḥṛicen imagraden agi ?

Telata iḥṛicen :

 1. Aḥṛic amenzu – Ṛebbi d Ababat n texelqit-nneɣ
 2. Aḥṛic wis sin – Ṛebbi d Mmi-s i leslak-nneɣ
 3. Aḥṛic wis telata – Ṛebbi d Ṛṛuḥ Iqedsen i leqdasa-nneɣ

Asteqsi 25 : Yiwen n Ṛebbi i gllan (Asmekti uṣaḍuf 6.4) (Deutéronome 6.4), accuɣar n semad telata (Ababat, Mmi-s, Ṛuḥ Iqedsen)?

Iwakka Sidi Ṛebbi isnaɛet-d deg awal-is d yiwen , d Ṛebbi ameɣlal i ṣeḥan

 • Icaɛya 61.1
 • Ahellil 110.1
 • Matta 3.16-17
 • Matta 28.19
 • 1 Yuḥenna 5.7

S Ṛebbi d Ababat

Asteqsi 26 : D accu i d lmaɛna-s “umneɣ s Ṛebbi Ababat” anezmar, win ixelqen lqaɛa d ignnewn?

Ababat anezmer n Sid-nneɣ Ɛisa Lmasiḥ ixelq-d ignni d lqaɛa d w ayen yellan d-yes s wullac, i ttḥadar i ttḥareb fellas-n ar-asa , yeḥkem fellas-n s lḥikma tameɣlalet, s lqsed-s (s laɛnaya-s) ig yella d Ṛebbi-nnu , akk d Baba s laḥemala n Mmi-s Ɛisa Lmasiḥ. D yes u ttcukuɣ-ara, sɛiɣ liman belli a yi-dyefk akk ayen i ḥwaǧeɣ i lǧessa-w neɣ i ṛṛuḥ-iw , i ssufuɣ ɣer lxiṛ ayen akk i d-iḍeṛṛun : maca i zemeṛ ad y i xedem am Ṛebbi anezmeṛ, yebɣa ad ixdem am Ṛebbi amefdi.

 • Laṣel n ddunit 1
 • Ahellil 33.6
 • Matta 10.29
 • Iɛebṛaniyen 1.3
 • Ahellil 115.1-3
 • Yuḥenna 1.12
 • At Ṛuman 8.15
 • At Galasya 4.5-7
 • At Ifasus 1.5
 • Ahellil 55.23
 • Matta 6.25
 • Luqa 12.22
 • At Ṛuman 8.28
 • At Ṛuman 10.12
 • Matta 6.26
 • Matta 7.9-11

Asteqsi 27 : D accu i d leqsed (laɛnaya) n Ṛebbi (la providence de Dieu)?

I ssɛa tazmert tameqṛant (Actes 17.25), swayes i ṭṭef i ḥkem leqaɛa d igenwan (Héb 1.3), d netta i d ittaken lɣellat d ahaḍum, lehwa d aɣurar di lweqt-n- sent, d netta daɣen i d ittaken tamɛict-nneɣ (Jérémie 5.24 ; Actes 14.17), ṣeḥa d lehlak (Jean 9.3), d netta i d ittaken andez d tigellelt (lḥif) (Proverbe 22.2), kulec u d iţţass-ara ken akka , lamaɛna s ufus u Babat.

Asteqsi 28 : D accu u afares i d njeb di timusna di taseklant, d leqsed (laɛnaya) n Ṛebbi ?

Ad tesɛuḍ ṣbbaṛṛ di yal taswiɛt (Rom 5.3; Jacques 1.3; Job 1.21), ɛqel di t serɣud (Deutéronome 8.10; 1 Tessaloniciens 5.18), anesɛu taflest i talkamet-nneɣ di Ṛebbi Ababat amefdi, ulla d yiwen ur y izmiṛ aɣ ifṛeq si leḥmala-s (Rom 8.38-39), maca taxelqit-is akk meṛṛa, deg afus-is i tella, yiwen ur y izmir ad ixdem lḥaǧa ma mači s lebɣi-nes (Job 1.12; Actes 17.28; Proverbes 21.1).

S Ṛebbi d Mmi-s

Asteqsi 29 : Acuɣeṛ Mmi-s n Ṛebbi ismis “Ɛisa” “Amslek” ?

Axaṭeṛ d netta i ɣ iselk-en si ddnubt-nneɣ (Matt 1.21 ; Hébreux 7.24), ur yelli ur yetilli leslak s y isem nniḍen (Actes 4.12).

Asteqsi 30 : Umne-n ihi s Ɛisa Lmasiḥ imslek awḥid , wid i ttnadi-n leslek ar imqedsen, neɣ ar yiman-n-sen ?

Alla, nekren belli d imslek awḥid (1 Cor 1.13; Galates 5.4), maca, Ɛisa Lmasiḥ ur yelli-ara d amslek aneblal, neɣ wid i t iqblen s teflest iṣeḥan, d y es ufan akk ayen illaq-en i leslek n-sen (Esaie 9.6; Colossiens 1.19-20; Colossiens 2.10; Jean 1.16).

Asteqsi 31 : Acuɣaṛ ism-is “Lmasiḥ”, win i ttudhen-n?

Axaṭaṛ d Ṛebbi Ababat i t resem-n, i ttudhen s Ṛṛuḥ Iqdsen (Hébreux 1.9): Iwaken ad yilli d Agellid d nnbi d imqdem (Deutéronome 18.5 ; Actes 3.22), win iɣ iskne-n sseṛ (lbbaḍna) d lebɣi n ṛebbi i g lan d leslek-nneɣ (Jean 1.18 ; Jean 15.15), iwaken ad yilli d Imuqeddem awḥid (Ps 110.4 ; Héb 7.21), win iɣ islk-en s usfel awḥid n lǧesa-s, win y ttẓallan y ttcufeɛ fell-aɣ (Rom 8.34 ; Rom 5.9) iwaken ad yilli d Slṭan amɣllal iɣ-iḥkm-en s w awal-is s Ṛṛuḥ-is , win i ttɛasen fell-aɣ ɣef leslak i ɣ d ittunfk-en (Ps 2.6 ; Luc 1 .33 ; Matt 28 .18).

Asteqsi 32 : Acuɣaṛ ism-ik (im) amasiḥi (tamasiḥit) ?

Axaṭaṛ s teflest i lli-ɣ d iɣil (agdad) di Lmasiḥ (Actes 11.26), s wakka i ttki-ɣ di tigawt-is (1 Jean 2.27 ; Actes 2.27), iwakk-en ad cehde-ɣ s ism-is (Marc 8.28), iwakk-en as fek-ɣ imman-iw d asfel u ssṭaɛṛef (asfel leḥmadi) (Rom 12.1; Apocalypse 1.6, 5.8-10; 1 Pierre 2.9), iwakk-en ad merẓ-ɣ di dunit-agi s tanuggit tilellit megal dnnub d ciṭan (1 Tim 1.18), tagara iwakk-en ad ḥekm-ɣ yid-es ilebdda ɣef ayen akk i d ixleq meṛṛa (2 Tim 2.12).

Asteqsi 33 : Acuɣeṛ Lmasiḥ ism-is “Mmi-s Awḥid n Ṛebbi” immi nekk-ni daɣen d araw n Ṛebbi i nella ?

Axaṭaṛ Lmasiḥ siwa n tta ig llan d Mmi-s ameɣlal n Ṛebbi s udem ugama (Jean 1.14-18 ; Hébreux 1.2), akenni nekk-ni d araw-is ɣef lǧal-is n-tta, akk s ṛeḥma-s (Rom 8.15-17 ; Ephésiens 1.5).

Asteqsi 34 : Acuɣeṛ i s tsawaleḍ “Ssid-nneɣ” ?

Axaṭaṛ i slek-ɣ-ed i fdaya-y-ed di lǧesa di ṛṛuḥ , si dnub akk ttzmeṛt n ciṭan, mačči s dheb d lfeṭa laɛna s idamen-is aɛzizen, iwaken anilli inn-s (1 Pierre 1.18, 2.9; 1 Cor 6.20, 7.23).

Asteqsi 35 : D accu d lmaɛna-s “illul-d s Ṛṛuḥ Iqdsen s tɛzṛit Maryem” ?

Mmi-s Ameɣlal n Ṛebbi, ig illan d Ṛebbi i sseḥan(n tidett) d Ameɣlal (Jean 1.1; Rom 1.4) ad yilli (Rom 9.5) deg-s tagama talsant b amdan si lǧsa d idamen n teɛzrit Maryem (Galates 4.4; Jean 1.14), s tamhelt (leqdicn) n Ṛṛuḥ Iqdsen (Matth 1.18; Luc 1.35), i waken ad yilli daɣen d cetlla (tasuta) n Dawud (Ps 132.11; Rom 1.3), i cuba di kulec ɣer w aytemas (Philippiens 2.7) hala (anager) ddnub (Hébreux 4.15).

Asteqsi 36 : D accu id n sfaydi seg usemru (conception) iqedsen aked telalit n Lmasiḥ ?

Iglan d amḥudi (alemas) (Hébeux 2.16) s tamelsa-ines d leqdasa s taneblalt ig ɣum zet udem n Ṛebbi, ddnubt-iw deg i d-luleɣ (Ps 32.1 ; 1 Cor 1.30).

Asteqsi 37 : D accu i nefḥem s “i temeḥen (anegman)” ?

Di tudert-is di dunit ladɣa (kis) di tagara n tudert-is di lqaɛa, yewi di lǧetta-s d ṛṛuḥ-is, reffu n Ṛebbi megal dnubat n imdanen merra (1 Pierre 2.24; Esaïe 53.12), iwakken s unegman-is d asfel i laɛfu n dnubat (1 Jean 2.2; 1 Jean 4.10; Rom 3.35),i selk-ed ṛṛuḥ-nneɣ d lǧetta-nneɣ seg tesxaṭ tameɣlalt yefka-yaɣ-ed ṛṛeḥma, taɣdemt d ttudert n lebda.

Asteqsi 38 : Accuɣeṛ i tmeḥen (i negman) s ddaw anezzarfu (uzemezay) n Buntus Bilatus ?

Iwaken netta y illan d amelsi, asilan baṣi s ɣuṛ anezzarfu akalan (Actes 4.27 ; Luc 23.14 ; Jean 19.4), s wanecta i ɣed islek s azaraf awɛeṛan n Ṛebbi ; ig ilaqen ad yares fellaɣ (Ps 69.5 ; Esaïe 53.4 ; 2 Cor 5.21 ; Galates 3.13).

Asteqsi 39 : Tella tɣawsa n zyada imi ittwasemaṛ, nneɣ limer y mut akken nniḍen ?

Ih, axaṭaṛ akka i tḥq-eɣ belli yewwi (ibub) daɛwsu-ni illan felli (Galates 3.13), axaṭaṛ lmut ɣef umidag tettwanɛel s ɣuṛ Ṛebbi (Deutéronome 21.23; Galates 3.13).

Asteqsi 40 : I waccu i g naɛtab Lmasiḥ armi d lmut ?

Axaṭaṛ ɣef lǧal n teɣdemt d lḥeq n Ṛebbi (Genèse 2.17) anager s lmut n Mmi-s n Ṛebbi i g xelleṣ ɣef dnub-at nneɣ (Hébreux 2.9; Hébreux 2.14).

Asteqsi 41 : Accuɣeṛ i ttwamḍel ?

I waken ad i bgen belli s tidett y mut (Matth 27.59 ; Luc 23.50-53 ; Jean 19.38 - 42 ; Actes 13.29).

Asteqsi 42 : Imi Lmasiḥ imut fella-nneɣ, amek ulla d nekkni yellaq a nemmet ?

Lmut-nneɣ utettxelis-ara ɣef dnub-nneɣ, d accu kan mara nemmet anebɛed ɣef dnudat-nneɣ, w anekcem ɣer tudert n dayem (Jean 5.24 ; Philippiens 1.23 ; Rom 7.24).

Asteqsi 43 : D accu ara d nsfaydi daɣen seg usfel n lmut n Lmasiḥ ɣef umidag ?

S tezmert n Lmasiḥ, ṭbiɛa-nneɣ taqdimet tettwasemmaṛ, tmut tettwamḍel yid-s (Rom 6.6-8 ; Rom 6.11 ; Colossiens 2.12), iwaken cehwat ittɣuṛun n leǧetta ur ḥekment-ara fellaɣ (Rom 6.12), lamaɛna a nettunefk i netta d asfel leḥemadi (tigawt) n ṛṛeḥma (Rom 12.1).

Asteqsi 44 : Accuɣeṛ i s nernna “I ṣub ɣer ǧaḥenama” ?

Iwaken deg ujaṛeb meqṛen, ad teḥqeɣ belli amselek-iw Lmasiḥ, s ḍiq d lmeḥna d uqṛeḥ di Ṛṛuḥ-is ɣef umidag, islek-iy-d s lxuf d lmeḥna tameqrant (Esaï 53.10 ; Matt 27.46).

Asteqsi 45 : Iwaccu i ɣ infeɛ ḥeggu n Lmasiḥ ?

Di tazwara, i ɣleb lmut s ḥeggu-ines, iwaken antteki i teɣdemt iɣ d iwwi s lmut-is (1 Cor 15.17; 1 Cor 15.52; Rom 4.25; 1 Pierre 1.3,21).

Wis sin, nuɣal si turra n ukki-d (n ḥeya-d) ɣeṛ dunit tamaynut s tezmert-is (Rom 6.4 ; Colossiens 3.1-5 ; Ephésiens 2.5).

Wiw telata, ḥeggu n Lmasiḥ d ṭebaɛ (gage certain) i ḥeggu-nneɣ (1 Cor 15.12 ; Rom 8.11).

Asteqsi 46 : Amek i tefehmeḍ “yulli ɣeṛ igenni”?

Lmasiḥ i ttwarfed seg leqaea yeṛ igenni zet wallen n iqedacen-is (Actes 1.9 ; Matt 26.64; Marc 16.19; Luc 24.51) i lfayda-nneɣ (Hébreux 4.14 ; Hébreux 7.25, 9.24; Rom 8.34; Ephésiens 4.10; Colossiens 3.1), ḥalama d ass mi ara d yuɣal, iwaken ad icaṛeɛ wid i dren d wid i muten (Actes 1.11; Matt 24.30).

Asteqsi 47 : Ihi Lmasiḥ ur yelli-ara yid-nneɣ alama tefena dunit, amaken i ɣ iwɛd di (Matta 28.20) ?

Lmasiḥ d amedan s tidett d Ṛebbi s tidett. a laḥsab tagama i-nes b amdan ur yelli-ara di lqaɛa (Matta 26.11; Yuḥenna 16.28; Yuḥenna 17.11; Lecyal 3.21), lamaɛna a laḥesab tillulit-is, d tagama-s d Ṛeḥma-s d Ṛṛuḥ-is, ur ibaeed-ara fellaɣ (ur ɣ ittaǧa-ara) (Yuḥenna 14.17, 16.13; Matta 28.20; At Ifasus 4.8).

Asteqsi 48 : Ihi, u nttfṛiq-ara snat tagamin agi n Lmasiḥ yiwet ɣef tayeḍ, ɣes ma talsa-nes u telli-ara di mkkul amekan, lamaena tillulit-is (sa divinité) tela di mkul amekkan?

Xaṭi, maca axaṭaṛ tillulit u tfenu-ara tella di mkul amekkan (Lecɣal 7.49; Jérémie 23.24), ɣer w anectagi yernna, tillulit tugar (teɛda akin) i talsa i deg idban, ɣes n ned ayagi tillulit n Lmasiḥ tella di lǧetta-nes, yerna tdukel y ides (At Kulus 2.9; Yuḥenna 3.13, 11.15; Matta 28.6).

Asteqsi 49 : Iwaccu y nfeɛ w aluy (l’ascension) n Lmasiḥ?

Tazwara, iwake y tteẓalla fellaɣ i Babba-s deg genni (1 Yuḥenna 2.1; At Ṛuman 8.34). Wis sin, iwaken nesɛa lǧetta-nneɣ deg genni d ṭabeɛ belli netta d aqaru ara ɣ isalin ɣur-es nekni ig illan d iɣalen-is (Yuḥenna 14.2, 20.17; At Ifasus 2.6).Tis telata, iwaken i cegeɛ-aɣd Ṛṛuḥ-is am ṭabeɛ (Yuḥenna 14.16; Lecɣal 2.1; Lecɣal 2.33; 2 At Kurintus 1.22; 2 At Kurintus 5.5) s tezmart-ni s wayes n ttenadi ayen yellan ɛlayan, anda Lmasiḥ iqim ɣef yeffus n Ṛebbi, mačči ayen yellan di lqaɛa (At Kulus 3.1; At Filibus 3.20-21 ).

Asteqsi 50 : Accuɣeṛ i s nernna “Iqim ɣer yeffus n Ṛebbi” ?

Axaṭaṛ Lmasiḥ yuli ɣer igenni, iwaken ad i beggen iman-is d ameqṛan (aɣella) n temezgida tameɣradant (At Ifasus 1.20-23; At Kulus 1.18), s ges Ababat y iḥekem ɣef kulec (Matta 28.18; Yuḥenna 5.22).

Asteqsi 51 : Iwaccu iɣ tenfeɛ syada n Lmasiḥ ameqṛan-nneɣ ?

Tazwara, iwaken s Ṛṛuḥ-is iqedsen aɣ-ed yefek tukciwin igenwan i nekni yellan d iɣalen-is (At Ifasus 4.10). Tiss snet iwaken s tezmart-is ad iḥaṛeb fellaɣ zat iɛdawen-nneɣ meṛṛa (Ahellil 2.9; Yuḥanna 10.28; At Ifasus 4.8).

Asteqsi 52 : Anwa ara k(km) i dememe-en (sbeṛ-en) di tuɣalin n Lmasiḥ iwaken ad iccareɛ wid y ider-en d wid y imut-en ?

Di cedda (tawḥla) d w aqhaṛ, ad arǧǧuɣ s terfudi uqaru win akken ara dyasen seg genni am umzerfu, win akken ibden yakan deg amekkan-iw zet ccṛaɛ n Ṛebbi, win i ksen felli daɛwssu (Luqa 21.28; At Ṛuman 8.23; At Filibus 3.20; Tit 2.2; Tit 2.13) ; ad i ḍeqeṛ di taxṣaṛt (asxaṭ) taɣlalt iɛdawen-is d iɛdawen-iw (2 At Tisalunik 1.6-10; 1 At Tisalunik 4.16; Matta 25.41-43) ; lamaɛna nekk ay i y-awi yides akk d wid meṛṛa i ttwaxtaṛen (i ttufnen), s lfaṛeḥ d tamanegt igenwan (Matta 25.34).

S Ṛebbi d Ṛṛuḥ iqedsen

Asteqsi 53 : D accu i tumnneḍ di “Ṛṛuḥ iqedsen” ?

Tazwara yella akke d u Babat d Mmi-s d Ṛebbi ameɣlal (Laṣel n ddunit 1.2; Icaɛya 48.16; 1 At Kuritus 3.16, 6.19; Lecyal 5.3s). Tis snat ittwanefk-i yid i nekke (Matta 28.19; 2 At Kurintus 1.21s), iw aken ad ttekiɣ s teflest i sseḥan, di Lmasiḥ akke d imellan-is (ses bienfaits) meṛṛa (At Galasya 3.14; 1 Buṭrus 1.2; 1 At Kurintus 6.17) ; i ttssebbiṛ-iyi (itt ɛawan-iyi) (console) (Lecɣal 9.31) ad yilli i lebda (i dayem) (Yuḥenna 14.16; 1 Buṭrus 4.14).

Asteqsi 54 : D accu i tumenneḍ s “Tmezgida taqedsent tameɣdant” (la sainte Eglise universelle)?

Di tazwara ɣer tagara n dunit (Ahellil 71.18; 1 At Kurintus 11.26) Mmi-s n Ṛebbi (Yuḥenna 10.11), s Ṛṛuḥ-is s w awal-is (Icaɛya 59.21; At Ṛuman 1.16, 10.14-17; At Ifasus 5.26), i ttdukel, i ttḥarab , i ṭṭaf (Matta 16.18; Yuḥenna 10.28-30; 1 At Kurintus 1.8s), deg uferdis (ahwal) (l'unité) di teflest i ṣṣeḥan (Lecɣal 2.46; At Ifasus 4.3-6), taǧǧmaɛt tufrint (communauté élue) i netta deg imdanen meṛṛa (Laṣel n ddunit 26.4) i wudem n tudert n dayem (At Ṛuman 8.29s; At Ifasus 1.10-13). Seg teǧǧmaɛt agi d iyil yedren illi-ɣ (1 Yuḥenna 3.21) ad qimeɣ i lebda (1 Yuḥenna 2.19).