CrossDi yal tikelt i deg ara nelli Adlis n Tira nettemlil-d d wayen i ɣ-issewhamen d ayen kan...Tazmert n wawal-is, tidett n tiktiwin-is, tezdeg n ixemmimen yella deg-s aked usirem yettfeǧǧiǧen deg-s. D imuren i tudert n yal amdan. D asirem n talsa s timmad-is.

Imi seg yiwet n tama, nettaf di “Tira” tikta zeddigen d-itekken seg ixemmimen n Yillu s timmad-is. Skud d netta i d-iweḥḥan, s Ṛṛuḥ-is, ayen akk ijerden deg-sent.  Si tama nniḍen,  a nessiked ɣer wayen yeɛnan aṣiweḍ n yeḍrisen n “Tira” deg umezruy. Amek i ttwaḥerrzen yeḍrisen-agi si talit ɣer tayeḍ, si tsuta ɣer tayeḍ.

Akka i d-qqiment Tira; ar ass-a; lǧil yettaǧǧa-ten-id i wayeḍ. S uɛawed n tira n yeḍrisen; s ujerred; s usuqqel. D ccɣel meqqren i ɣer kkren acḥal n yemyura di leqṛun akkit iɛeddan. Deg ayagini i meṛṛa daɣen d later n Yillu s uḥader-ines; ara naf; ara neɛqel; imi s tezmert-is i ttwaḥerzent Tira. Ayagi akk aɣ-d-yefk tissas d lferḥ; imi nufa di Tira agerruj i tudert-nneɣ. D ayen ara yefken daɣen afud meqqren i teflest-nneɣ.

Tidett wer telli ara deg wayen yettmeyyiz wemdan s tegzi-ines d ixemmimen-is d tusna-ines ay akken yebɣu yeẓweṛ yessen. Tidett tcud ɣer wazal yellan di Tira s timmad-is. D “Awal” n Yillu i d tidett. Imi i d-iweḥḥa Tira, yesser-d yes-sent lebɣi-s d tikta-ines. Akk ara nefhem azal n Tira. D allel n tidett. Linǧil n Yuḥenna yeqqar-d deg ixf wis sbeɛṭac, Awal n Yillu d tidett. D netta i d tidett. Yura daɣen di tseddarin nniḍen d wadlisen nniḍen, “Awal” d tafat d lefnar i wemdan. D Awal yeddren i d-yettaken tudert.

Awal n Yillu akken i t-id gerwent “Tira”, yesɛa adabu. Imi taɣuri-ines d tidett-nni yeqqazen deg ul n wemdan.  S telqayt s teɣzint. Tira, d tafat i terwiḥt n wemdan. D tafat i lefhama-s. D aselmed d asefhem. Azal-is d ameɣlal. Deg-s adabu d leqrar. D adabu i tmusni d lefhama, mačči d win ara yrekḍen neɣ ara yḥeqqren! D adabu s ṣṣwab d tidett. D adabu d-yemmalen abrid yessemsawayen tikta. Yettak-d afud i tlelli n tidett. D adabu i tlelli n wemdan s tidett.

Timlilit aked Tira, d tikli deg ubrid n tlelli. D timlilit ɣer tlelli...