Résultats pour "lmut"

de 1 à 68

Genre Titre
Aselmed di taggwa n teflest ittusmman: Aselmed n Heidelberg Aselmed - general - ... di ddunit (tudert) neɣ di laxṛet (lmut) ? Imi s Ṛṛuh d lǧetta di tudert neɣ di lmut , mačči...
Ayen i gettraǧu Sidi Ṛebbi deg-i : 7 lumuṛ Nekk d ayla n Sidi Ṛebbi - ... y-isellken si lǧetta agi ara yettwaḍegren i lmut? A neḥmed Sidi Ṛebbi : s Ɛisa Lmasiḥ, Ssid-nneɣ....
Awal n Sidi Ṛebbi: Lɛahd Aqdim Nekk d ayla n Sidi Ṛebbi - ... akk-d yelli-s n ugellid (Ferɛun) selkent-ett si lmut.Tageldunt (Yelli-s n Ferɛun) tenna i yemma-s...
Awal n Sidi Ṛebbi: Lɛahd Ajdid Nekk d ayla n Sidi Ṛebbi - ... Linǧilat i d-ittmeslayen ɣef tudert akk-d lmut n Sidna Ɛisa? Matta, Marqus, Luqa akk-d Yuḥenna. Licarat...
Umneɣ s Sidi Ṛebbi Ababat… Nekk d ayla n Sidi Ṛebbi - ... fell-aɣ d asfel, isellek-aɣ-d si ddnub akk-d lmut. Yettẓẓalla dayem fell-aɣ. D Agellid Ameqran....
Awal ɣef Umidag Imagraden - ... di tmanegt. Am akken amidag d allel n tmanegt. S lmut n Lmasiḥ tban-d tmanegt n Yillu. Tikta-agi ad...
Inelmaden Imezwura Awal ɣef Umezruy...! - ... ayen akk d-yeḍran. Tudert, Taɣlift, aselmed, lmut d ḥeggu n Lmasiḥ. D inagan n tidett. Yellan...
Anida-tt tidett? Tagejdit - ... ttɛawaden-d ttalsen-d, ur ttekkan ara di lmut n Lwennas, d imelsa deg wezlu-agi. Ama d tawacult n...
Tamsalt n lweqt! Tagejdit - ... yakan. Nteddu yis, s yis. Si tlalit alamma d lmut. Tudert d wakud ttɛeddin ur d-ttɣiman ara. Akken...
Illu d Yiwen Illu yiwen, abrid yiwen - ... a t-iɛaqeb).Yura deg Adlis: " Lexlas n ddnub d lmut ". 7.Illu d urḥim. Yenna-d nnbi Dawed: " Axaṭeṛ...
Adem aked Ḥewwa Illu yiwen, abrid yiwen - ... s yiwen wemdan ddnub ikcem-d ɣer ddunit, swakka lmut tḥuza imdanen meṛṛa, axaṭer denben meṛṛa......
A neḥrez asirem! Tagejdit - ... temsalt-agi yecqa talsa meṛṛa. Tudert d lmut, d sin wudmawen n yiwet n tilawt. Akken d tella tazwara...
Nnbi Nuḥ Illu yiwen, abrid yiwen - ... Ḥala wid ikecmen ɣer wefniq i yettwaselken si lmut iweɛren, i d-iceggaɛ Yillu ɣer ddunit. Nuḥ...
Nnbi Yebrahim Illu yiwen, abrid yiwen - ... ɣef ibekkaḍen-nwen. " Lexlaṣ n ddnub d lmut ". Amek ara nemneɛ  seg zaraf-agi ? Mmi-s n Yebrahim...
Nnbi Musa Illu yiwen, abrid yiwen - ... ixxamen akk anda ulac idammen yeḍlan, lmelk n lmut ad yewwet meṛṛa imenza, seg imdanen alamma...
Nnbi Dawed Illu yiwen, abrid yiwen - ... yisem-is. Mi ara leḥḥuɣ di teɣza n tili n lmut,ur ttagadeɣ ara cceṛ, ay Ameɣlal, axaṭeṛ...
Nnbi Icɛaya Illu yiwen, abrid yiwen - ... n weḍris n Icɛaya, anda i d-iberreḥ ɣef lmut d ḥeggu n Lmasiḥ, d uḥunnu-ines ɣer uyeffus...
Yasuɛ-Lmasiḥ Illu yiwen, abrid yiwen - ... ur d-icar ara kan ɣef wanzafen d lmut n Lmasiḥ, lameɛna ibeṛṛeḥ-d ula ɣef tisin-ines ɣer...
Tidyanin n yezri d tid i d-iteddun Illu yiwen, abrid yiwen - ... di leqsed aneblal n Yillu Ameɣlal Anezmar, lmut n Lmasiḥ-ines ad t-id teḍfer trennawt n tudert....
Illu yellan d anezmar, amek ara d-ilal si tmeṭṭut? Tiririt ɣef tuttriwin - ... Meryem, yusa-d ad yili d amsellek n yemdanen. S lmut-is d ḥeggu-ines ass wis tlata si ger lmeyytin....
D acu-t wazal n ḥeggu n Lmasiḥ? Tiririt ɣef tuttriwin - ... n Ṛṛuḥ Iqedsen i d-issekren Lmasiḥ si lmut. D afus n Ṛebbi ara d-yennalen tudert. A tt-id...
I wacu uggtent deyyanat? Tiririt ɣef tuttriwin - ... asirem, zdat timsal akk n dunnit, zdat tugdi n lmut. Degmi I d-llan meṛṛa iberdan n ddin. D iberdan...
1 - Tazwart Titeggarin n Lɛahd Ajdid - ... S tlalit-ines, s tezmert n Ṛṛuḥ n Ṛebbi, lmut-is d asfel ɣef umidag, ɣer tagara, ḥeggu-ines...
Asmekti Tagejdit - ... d wayen akk aɛzizen fell-asen, alamma d lmut, ad ṣṣiwḍen ɣer yiswi. Imennuɣen d iɛewwiqen...
3 - Melmi i d-uran yeḍrisen? Titeggarin n Lɛahd Ajdid - ... di temdint n Ṛuma. Yerna ḥekmen fell-as s lmut. Butrus daɣen yura-d snat n tebṛatin. Ad ilint...
I wacu rebɛa n Linǧilat? Tiririt ɣef tuttriwin - ... d tudert-is, d trennawt-is ɣef tezmert nddnub d lmut. D wagi i d Linǧil. D Lexbaṛ yessefraḥen....
4 - Tanagit d yeḍrisen n Bulus Titeggarin n Lɛahd Ajdid - ... d wansayen-nsen. Degmi ara yeqbel ad ḥekmen s lmut n Stifanus, yerna ad inadi ad iqehher meṛṛa...
5 - Tira d later n Bulus Titeggarin n Lɛahd Ajdid - ......
I wacu lmut n lmasiḥ? Tiririt ɣef tuttriwin - ... d talemmast n ccɣel n leslak. A d-nini, mebla lmut n Lmasiḥ ɣef umidag ur yettili ara ttawil i s...
Amek ara yiliɣ d amasiḥi? Tiririt ɣef tuttriwin - ... lmeqsud-nsent d Lmasiḥ s timmad-is, d lmut-is ɣef umidag aked ḥeggu-ines si ger lmeggtin. D asfel...
Lsas n liman amasiḥi Tiririt ɣef tuttriwin - ... i leɛfu n ddnubat, yeḥya-d ass wis tlata si lmut, ɣer tagara a d-yuɣal ad isbedd tagelda n Yillu...
Tamettant n unaẓur Tagejdit - ... ulac win ur nḥerw ara, ur neḥzin ara s lmut n Crif Xeddam. Isefra n tlelli ! Ccna n Dda Crif ad...
Amek qublen inelmaden Lmut n Lmasiḥ? Tiririt ɣef tuttriwin - ... Ayen akk d-inna Lmasiḥ ɣef wayen yeɛnan lmut-is ɣef umidag, ur t-qbilen ara inelmaden-is. (Luqa...
D tidett Ḥeggu n Lmasiḥ? Tiririt ɣef tuttriwin - ... yemdanen. Yettwaḥbes yerna ḥekmen fell-as s lmut imeqranen n ddin n wat Israil di lawan-nni. Cehden...
D Lmasiḥ kan i d abrid? Tiririt ɣef tuttriwin - ... kra n tmusni icudden ɣer temsal n ṛṛuḥ, n lmut d tudert akkin i lmut. Yal wa d abrid yeḍfer....
Imeslayen n lmasiḥ ɣef umidag, lmeɛna-nsen? Tiririt ɣef tuttriwin - ... wawal-agi daɣen ara nefhem akken ilaq lmeɛna n lmut n Lmasiḥ ɣef umidag. Nezra belli tadyant-agi...
Adlis n Tira Iqedsen, agbur-ines? Tiririt ɣef tuttriwin - ......
Amek ara nefhem tamezgida? Tiririt ɣef tuttriwin - ... i lebda. Ur yesɛi tazwara, ur yesɛi tagara. S lmut-is ɣef umidag yesnekmal leɛfu n ddnub, iḥeṛṛ-d...
Amek nettḥussu s leḥmala n Ṛebbi? Tiririt ɣef tuttriwin - ... asfel fell-aneɣ iwakken a nemnaɛ si lḥisab d lmut. Issazdeg ulawen-nneɣ, yekkes ddnub-nni i ɣ-isbeɛden...
Amek d-ttmeslayent Tira ɣef Lmasiḥ? Tiririt ɣef tuttriwin - ... n Lmasiḥ, ɣef tlalit-ines, leqdic-ines, lmut-is d ḥeggu-ines. A d-ilal s lberhan, si tlemẓit...
Tafaska n Lɛid usuref! Tagejdit - ... i deg ara d-nemmekti tadyant meqqren. D tin n lmut aked ḥeggu n Lmasiḥ. D tadyant isuman amezruy...
Leslak, i wacu, seg acu? Tiririt ɣef tuttriwin - ... d “azgal n yiswi”. Ddnub-agi yettawi ɣer lmut. A d-nini yessufuɣ si tudert n Ṛebbi. D lmut...
Ayen d-iteddun; ayen yuran? Tiririt ɣef tuttriwin - ... yiwen ad yeffer neɣ ad iḥiz. Tadyant-agi d lmut. Akken neqqar s teqbaylit, lmut turǧa akk imdanen....
Immal n tudert Tiririt ɣef tuttriwin - ... meṛṛa. Imi ur yella ara usirem skud tella lmut. D talast i d-iḥeṛṛen lebɣi. Ur yettizmir...
Azal n ihellilen? Tiririt ɣef tuttriwin - ... 44). Amedya n uhellil wis 16, deg-s awal ɣef lmut d ḥeggu n Lmasiḥ. D licara ɣef teɣlift-is,...
Ɣer tewwura n unebdu! Tagejdit - ... n tmezgida. D agraw amenzu n temlilit-is. Si lmut n Lmasiḥ ɣer ḥeggu-ines, d walluy-ines ɣer igenni....
Amek yezdeɣ ddnub amdan? Tiririt ɣef tuttriwin - ... iban d acu i t-yettraǧun. Zdat-s tudert d lmut. A nɣer ayagi di «Laṣel n ddunit» deg ixf wis sin. S...
Illu aked wemdan? Tiririt ɣef tuttriwin - ... wemdan lsas-agi, akken yella di lemɛahda, d lmut i t-yettraǧun. D ayagi ara d-iɣellet. Imi tudert...
Amek ara d-nerbeḥ ṛṛeḥma n Yillu? Tiririt ɣef tuttriwin - ... meṛṛa teɣli deg ubekkaḍ, di ddnub. Degmi lmut tegla s ddunit meṛṛa. D acu kan, i lmend n...
Tagara n tmeɣri Illu yiwen, abrid yiwen - ... i ɣ-d-iḥeṛ lefdi d leslak, s tudert-is, lmut-is, d ḥeggu-ines. S yis, yettak-d Yillu leslak i...
Lecɣal 7: 54 - 60 Timlilit ar Tira - Lecɣal n ṛṛusul 25
Yuḥenna 11: 1 - 10 Timlilit ar Tira - Linğil sɣur Yuḥenna 64
Yuḥenna 11: 11 - 19 Timlilit ar Tira - Linğil sɣur Yuḥenna 65
Lecɣal 12: 20 - 25 Timlilit ar Tira - Lecɣal n ṛṛusul 48
Yuḥenna 18: 28 - 32 Timlilit ar Tira - Linğil sɣur Yuḥenna 102
Yuḥenna 18: 33 - 40 Timlilit ar Tira - Linğil sɣur Yuḥenna 103
Yuḥenna 19: 1 - 7 Timlilit ar Tira - Linğil sɣur Yuḥenna 104
Yuḥenna 19: 8 - 16 Timlilit ar Tira - Linğil sɣur Yuḥenna 105
Yuḥenna 19: 17 - 24 Timlilit ar Tira - Linğil sɣur Yuḥenna 106
Yuḥenna 19: 25 - 30 Timlilit ar Tira - Linğil sɣur Yuḥenna 107
Yuḥenna 19: 31 - 37 Timlilit ar Tira - Linğil sɣur Yuḥenna 108
Lɛid n usuref Azal-iw nekk s tmeṭṭut 10
Tukci n idammen Azal-iw nekk s tmeṭṭut 19
Lehlak Azal-iw nekk s tmeṭṭut 27
Afenner Azal-iw nekk s tmeṭṭut 28
lmut n Yasuε 40 n wussan akw d Yasuɛ 37
Amek qublen inelmaden Lmut n Lmasiḥ? Tiririyin 9
I wacu lmut n lmasiḥ? Tiririyin 19

Anadi

Rechercher dans

le titre
le contenu
les mots clés
la description
Facebook