Yiwen n Yillu n tidett i yellan.Yiwen kan i yzemren ad yili. Iṛebbiten akk d-snulfan yemdanen d tikkerkas.

Tira qqarent-d belli wid ur numin ara yella Ṛebbi d imehbal. Ad yessiked kan wemdan di ddunit ad iwali belli Ṛebbi yella. Taxelqit akkit tekka-d sɣur-s. Ayen akk yellan di ddunit, s yemɣan s iɣersiwen, akken d-llan s ṣṣifat-nsen, d ayen ar a ɣ-d-imlen ɣef Win d ixelqen kullec. Iṭij, aggur d yetran, ttberriḥen-d s timmad-nsen s Win i ten-ixelqen. Amesnalfu-agi, d Illu. " Ixleq-d (isnulfa-d) Yillu igenwan d lqaɛa". I d-nnant Tira Iqedsen. Atah wamek d tusa txelqit:

L'espaceAss amezwaru n usnulfu

Yenna-d Yillu: " Ad tili tafat ! " Imiren kan tecceɛceɛ-d tafat di tlemmast n tillas. Ur aɣ-d-nnat ara Tira ɣef ugama n tafat-agi, amek tella, nezṛa kan belli tenfel-d s tezmert n Wawal n Yillu.

PalmiersAss wis sin n usnulfu

Yefreq Yillu ger waman, yesban-d igenni.

Ass wis krad n usnulfu

yenna-d Yillu: " Ad zdin deg yiwen wemkan waman yellan seddaw n igennin, ad bin lqaɛa! " Yeḍra-d akka. Isemma Yillu i lqaɛa-nni akal, isemma daɣen i taffa-nni n waman, ilel (lebḥer). Syenna, yessemɣi-d Yillu addagen (ṭṭjuṛ) d yemɣan.

Ass wis rebɛa

Ixdem-d Yillu tafukt, aggur d yetran. Taftilt tameqrant, tafukt, teḥkem ɣef wass, ma d taftilt tamctuḥt, aggur, yeḥkem ɣef yiḍ.

La merAss wis xemsa

Isnulfa-d Yillu iselman, ad ččaren lebḥur, d yegḍaḍ ara yesrifgen deg igenni. D iɣersiwen n yilel, d yal ṣṣenf n iselman, neɣ d igḍaḍ d igudar d yefrax akkit,  yefka-ten-id meṛṛa Umesnalfu.

La savaneAss wis setta n usnulfu

ixleq-d Yillu iɣersiwen d wayen akk iteddun di lqaɛa. D yal ṣṣenf. D Ṛebbi yedren i sen-d yessawlen ɣer tudert. Ɣer tagara n usnulfu, Yenna-d Yillu: " A nexleq amdan ɣer ṣṣifa-nneɣ ". Iddem-d Yillu aɣebbaṛ seg akal, yexleq-d amdan. Iṣuḍ di tenzarin-is, yuqel wemdan-nni d tarwiḥt yeddren.

Ass wis sebɛa

Yesteɛfa Yillu si lxedma-s meṛṛa. Mačči imi ahat yeɛya, lameɛna, yennekmal ccɣel-is n usnulfu. Iburek Yillu ass-nni. Ula d imdanen yewwi-d lḥal ad ḥerzen ass di ddurt, i westaɛfu d leɛbada n Yillu.

D Illu n tidett i yzemren ad isnulfu amdal-agi deg nettidir, d ameqran yerna yecbeḥ.  Yiwen n Yilli i yellan. D Illu n tidett, d amesnalfu n umaɣrad.


Amek yella Yillu n tidett?

Ahat a nizmir a nissin amek yella Yillu ma nelmed taɣara-ines. A d-nwali kra seg jerriden n tɣara-ines.

1.Illu, yettili di yal amkan di yal lawan. Yeqqar-d Yillu, ulac win izemren ad yeffer fell-as. Ṛebbi yettili di yal tamurt deg yiwen n lweqt. Dawed yellan d nnbi d agellid, yenna-d: " Sani ara rewleɣ akkin ɣef wudem-ik? Ma uliɣ ɣer igenwan, telliḍ dinn; ma nniɣ: xarttum a yi-ɣumment tillas, ad yi-d-yuqel yiḍ yezzi-yi-d d tafat. "

La terre

2.Yessen kullec Yillu. Yeẓra yal tidmi yal axemmim yeffren deg ulawen-nneɣ. Yenn-d Dawed: " Tkeččemḍ-d si lebɛid deg xemmimen-iw, urɛad i d-iteffeɣ wawal seg imi-w, kečč ay Ameɣlal, teẓriḍ-t yakan. " Nezmer a neffer aṭas n lumuṛ ɣef yemdanen, lameɛna ur yelli wayen ara neffer ɣef Ṛebbi. " yella win izemren ad yeṭṭef amkan yeffren, mebla ma walaɣ-t ? " i d-yenna Umeɣlal, " Ɛni mačči d nekkini i yeččuren igenwan d lqaɛa? ".

3.Illu d anezmar. Mačči kan ixelq-d akk amaɣrad, lameɛna yessidir-it isedday-it. Yeḥkem ɣef tegnawt, d iṭij neɣ d ageffur. Ulac ayen ara d-yeḍrun mebla lebɣi-ines. Iɣemmeṛ (yeḥkem) akk ɣef txelqiti-is.

4.Illu d ameɣlal. Ur yesɛi tazwara, ur isseɛɛu tagara. Yella-d si lebda, ad yili i dayem. " Uqbel a d-lalen idurar, uqbel ad snulfuḍ akal d ddunit meṛṛa, deg akud i dayem, kečč d Illu". I d yenna nnbi Musa.

La montagne

5.Illu d azedgan d imqeddes. Yallas i lebda, Illu d imqeddes d azedgan. D aneblal yeṣfa. Ur yezmir ad yexdem cceṛ. Ur t-iqebbel, yerna yekreh ddnub. Ma d abekkaḍ (ddnub) yezdeg  deg ulawen n yemdanen meṛṛa. D sebba n ixemmimen-nneɣ d imeslayen d lecɣal-nneɣ n diri. Imi Ṛebbi d azedgan, yekreh ddnub i ɣ-izedɣen d ibekkaḍen akkit i nxeddem.

6.Illu d uɣdim d aḥeqqi. Ayen akk i yxeddem d ṣṣwab d lḥeqq. " lecɣal-ik meqqrit steɛǧiben, a Sidi Ṛebbi Anezmar ! Iberdan-ik d uɣdimen d tidett ", i d-nnant Tira.
Imi d uɣdim, ur yettɛemmid ara i win yessexṣaren. Ilaq a t-imerret ( a t-iɛaqeb).
Yura deg Adlis: " Lexlas n ddnub d lmut ".

7.Illu d urḥim. Yenna-d nnbi Dawed: " Axaṭeṛ telhiḍ, a Sidi Ṛebbi, tettsamaḥeḍ, teččureḍ d leḥmala ɣer wid yettɛennin ɣur-k ". Ɣas akken yekreh Yillu ddnub i nxeddem, yewwi-d ad t-imerret, yesɛa daɣen ṛṛeḥma yettiḥnin ɣur-neɣ. Illu d tayri. Iḥemmel-aɣ ɣas akken d imednuben. Yebɣa Yillu ad ttuselken yemdanen meṛṛa. Yebɣa yal aragz yal tameṭṭut yal agrud a t-iḥemmel !

Tḥemleḍ Ṛebbi ? Netta iḥemmel-ik, d acu kan, ur iḥemmel ur iqebbel ddnub-ik !

Enfants

Tura, uqbel a ttkemleḍ leqraya, err-d ɣef umseqsi 1