D Lmasiḥ kan i d abrid?Yenna-d lmasiḥ deg awal-is : “D nekk i d abrid, tidett aked tudert. Ulac win izemren ad yas ɣer Baba Ṛebbi mebla yis-i.” (Linǧil n Yuḥenna 14:6).
Yewwi-d lḥal a nmeyyez amek alarmi i d-yenna ayagi.

The hand of God extended to manTikta i nezmer a nessiked ɣur-s mi ara nɣer di Tira d tin n wassaɣ yellan ger Yillu d wemdan i d-ixleq. A nger tamawt ɣer yixf wis sin di “Laṣel n ddunit”, taseddart tis sebɛa. Degs a nwali, amek d-yemsel Yillu tafekka n wemdan seg uɣebbar n wakal. D acu kan, amdan mačči kan d tafekka i deg-s. Akken t-id yexleq, yefka-yas ula d tarwiḥt, nnefs n tudert, tigzi aked leɛqel. D talsa, temxallaf d iɣersiwen d ugama.

Amek ara nefhem tamezgida?Tamezgida yellan d tajmaɛt n wid meṛṛa yumnen s Lmasiḥ, tettusemma d tafekka n lmasiḥ. Netta yellan d amsellek, d aqerru ɣef tejmaɛt meṛṛa. D sser ameqṛan yellan di Tira iqedsen. Sser-agi yerna-d ɣef win n Lmasiḥ s yiman-is.

D tidett Ḥeggu n Lmasiḥ?Lmasiḥ yusa-d ɣer ddunit i leslak n yemdanen. Yettwaḥbes yerna ḥekmen fell-as s lmut imeqranen n ddin n wat Israil di lawan-nni. Cehden fell-as s rregmat di ddin-nsen. Imi, di lbal-nsen, yeḥseb iman-is d Ṛebbi. Deg ṣuḍaf-nsen d ayen yettawin ɣer lmut. Degmi yettwasemmeṛ ɣef umidag s ufus n ṛṛuman yellan ḥekmen tamurt.

I wacu lmut n lmasiḥ?D asteqsi i d-yettuɣalen deg ayen yeɛnan tikta n wesfel s umata. Linǧil yebna ɣef uṣiweḍ n wesfel-agi yellan d talemmast n ccɣel n leslak. A d-nini, mebla lmut n Lmasiḥ ɣef umidag ur yettili ara ttawil i s ara qerben yemdanen ɣer liman di Ṛebbi iwakken ad afen ɣur-s asirem d leslak.

Amek d-ttmeslayent Tira ɣef Lmasiḥ?Tira meṛṛa di Lɛehd Aqdim deg-sent licarat yeɛnan Lmasiḥ. Win akken ara d-yasen d amsellek n ddunit. Tuggett n lenbeyya i d-yemmeslayen fell-as. Tuggett n “ymeɣaren n talsa” yellan di Tira, tudert-nsen d lecɣal-nsen d azamul d tiɣri n Lmasiḥ. Aṭas n tedyanin ɣef d-ttmeslayen Tira ara ɣ-d-ibanen am akken d “tidyanin n leslak”.

Asteqsi ɣef teflest?Amek i tettnerni teflest deg ul n yal amdan?

Azal amezwaru n liman d lmasiḥ s yiman-is. Yis ara yamen yal amdan yernu ad yessers lettkal-is deg-s, deg awal-is d laɛanaya-ines. Liman ad yeẓẓu deg ul n wemdan s ṛṛeḥma n Ṛebbi. D tikci n igenwan. Abrid n liman, d abrid aked Lmaṣih yellan d Ssid d amsellek. Ad yemlil wemdan s leḥmala d ṭṭmana yellan di Lmaṣiḥ. Ṭṭmana d lettkal di leslak d leɛfu n ddnubat. D lmasiḥ, s wesfel-ines ɣef umidag, s ḥeggu-ines si ger lmegtin, i s-d-yewwi lḥal a namen, a nessers lettkal-nneɣ deg-s.

Amek yezdeɣ ddnub amdan?Tira iqedsen qqarent-d belli di tazwara yella yettidir wemdan di talit aked Ṛebbi.  Mebla ddnub mebla tugdi. Akken yella yettwaxleq-d, s leɛqel-is s tmusni-s, iteddu s tezdeg. Tella-d lemɛahda ger Ṛebbi d wemdan i tudert di lemqadra d leḥmala.

Azal n ihellilen?D adlis aqdim i d-uran iqeddacen n Dawed d yemyura nniḍen i yɛerḍen a d-snejmaɛn meṛṛa tiẓilla d ccnawi. D izlan i s icennun tayri n Ṛebbi d leslak-ines i d-yefka i wid yumnen yis, itteklen fell-as. Ar aas-a timezgidiwin meṛṛa deɛɛunt cennunt s “Ihellilen”. Tikta n ihellilen s umata, d taẓallit d leḥmadi. D aɛenni ɣer Yillu. Azal-nsen di Tira d alemmas. Sseǧhaden di liman rennun-as deg afud.

Immal n tudertDeg ixemmimen n wid yesfelsifen, d imusnawen meṛṛa, asteqsi-yagi ɣef yimal n tudert, icud ɣer layas yesberbren ɣef yemdanen n ddunit meṛṛa. Imi ur yella ara usirem skud tella lmut. D talast i d-iḥeṛṛen lebɣi. Ur yettizmir ara ad yegmu ad yennefli.

Amek nettḥussu s leḥmala n Ṛebbi?Ad iwali wemdan acḥal i t-iḥemmel Ṛebbi s tidett, mara yidir yid-s, yesɛa tudert i teddunun yid-s. Yewwi-d ad yili wassaɣ ger-as aked Ṛebbi. Axaṭeṛ Ṛebbi d Illu yeddren. Ibeggen-d leḥmala-ines i yemdanen s leslak i d-yefka di Lmasiḥ. Yeqsed Ṛebbi si tazwara ad isellek wid meṛṛa ara yamnen s Lmasiḥ.

Amek qublen inelmaden Lmut n Lmasiḥ?Aṭas n yemdanen i gzemren ad mmten d imeɣrasen ɣef tikta-nsen d tmurt-nsen. A d-nini d ayen i deg ṭṭfen, d timentilin-nsen. Mektit-d, ama d imeɣrasen n kra n tegrawliwin di ddunit, ulamwa d imeɣrasen n tmezgida seg mi d-tebda deg umezruy.

Ayen d-iteddun; ayen yuran?Ayen d iteddun, ayen yuran. Yal wa d amek t-ifehhem, t-yettwali. Ayen umi neqqar “lmektub” neɣ ahat “immal yettwajerden”. D acu n tikta ara nettef deg ayen yeɛnan immal, d usirem di tudert s umata. D ayen yellan yakan yewjed yettraju tudert n yal amdan, neɣ yura deg iri n yal tudert.